Piamsak.w

8 词条    0 词汇    0 关注者    14518 Viewers

Piamsak.w

8 词条    0 词汇    0 关注者    14518 Viewers

Piamsak.w 的词条

ความดันบรรยาการในการใช้งาน

医学; Implants and interventional materials

ช่วงของความดันบรรยากาศในการใช้งานอุปกรณ์นี้

ข้อความแสดงสถานะของแบตเตอรี่

医学; Implants and interventional materials

ข้อความจากซอฟต์แวร์ที่อธิบายปริมาณของประจุไฟฟ้า (พลังงาน) ที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ...

การขึ้นรูป

制造业; 玻璃纤维

กระบวนการในการใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูปชิ้นงาน

Viewers(14518) View all

关注者(0) View all

Piamsak.w doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Piamsak.w is not following any users.