Anh Nguyen Thi Lan

Hanoi, Vietnam

Vietnamese translator!

4 词条    1 词汇    2 关注者    34030 Viewers

Anh Nguyen Thi Lan

Hanoi, Vietnam

Vietnamese translator!

4 词条    1 词汇    2 关注者    34030 Viewers

Anh Nguyen Thi Lan 的词条

Điều khoản miễn thường có khấu trừ (FRANCHISE CLAUSE)

保险; 人寿保险

Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải qui định rằng, đơn bảo hiểm không bồi thường các khiếu nại thấp hơn một số tiền nhất định, nhưng sẽ bồi thường các khiếu nại vượt quá số ...

Đại lý Bảo hiểm nhân thọ

保险; 健康保险

Tổ chức, công dân Việt Nam được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp tại ...

Bên mua bảo hiểm

保险; 人寿保险

Tổ chức, cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người kê khai và ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và là người nộp phí ...