Navid Mollaee

Tehran, 伊朗

13 词条    0 词汇    2 关注者    73191 Viewers

Navid Mollaee

Tehran, 伊朗

13 词条    0 词汇    2 关注者    73191 Viewers

Navid Mollaee 的词条

تخفیف

商务服务; 市场营销

هنگام خرید یک محصول یا خدمت، مشتری ی تواند یک تخفیف (روی قیمت) از فروشنده بگیرد، به گونه ای که خرید برای مشتری ارزان تر خواهد شد در B2B ها، یک فروشنده می تواند به واسطه های فروش ...

پیشبرد فروش

商务服务; 市场营销

تمام شیوه های ارتباطی با عموم، از قبیل آگهی ها، مسابقات و فروش برای تشویق فروش یک محصول.

سهمیه

商务服务; 市场营销

حدی برای مقدار واردات یک کالا که در یک دوره خاص زمانی توسط یک کشور بر دیگری تحمیل می شود.